V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě nebo přes vyplněný formulář na webu, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.

  • Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady opravovaných zařízení, a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad.
  • Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je Service1 pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67,IP68, atd.)
  • Servis neručí za data uložená v servisovaném zařízení.
  • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné.
  • Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku v délce 6 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 12 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu Service1, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
  • Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku v délce 6 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 12 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu Service1, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
  • V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná.
  • Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
  • Termín dokončení opravy je předběžný a je dohodnut před uzavřením smlouvy. V případě nemožnosti dokončit opravu v uvedeném termínu, je servis povinen o této změně informovat zákazníka. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailem.
  • Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s tím, že servis neruší za případné skryté vady opravovaných telefonů (v jejichž důsledku může dojít k “zhroucení” přístroje), a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad. Jedná se převážně o tzv. skryté vady, které se mohou projevit ihned nebo po delším časovém odstupu. Jedná se hlavně o přístroje po pádu, nárazu, s hrubým mechanickým poškozením s nemožností otestování před přijetím do opravy nebo u přístroje po kontaktu s kapalinou, u kterých nelze zaručit dlouhodobý bezproblémový chod.
  • Do servisu jsou přístroje přijímány bez sim karet a bez příslušenství, které nejsou předmětem opravy. U přístrojů Apple si je zákazník vědom toho, že v případě blokování Apple ID nebo pokud je aktivní služba FMI (tj. Find My iPhone), může se prodloužit doba opravy nebo nemusí být oprava provedena vůbec.
  • Podpisem smlouvy dáváte souhlas k tomu, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti Sandoru Oroszi a třetích stran. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.“